360 degrees season 9, show 47 (in-depth)

Broadcasted on March 06, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– Од 53 во 2013 г., бројот на пријави за каснување од куче се искачил на 1785 лани; Само десет општини исплатиле отштета од 720 илјади евра во 2022 г. – зошто не може да се реши проблемот за добро и на луѓето и на животните;

– Земјава ќе загуби пристап до значајна сума европски пари ако до 31 мај не го усогласи домашното медиумско законодавство со европското: Ќе биде огромна штета – вели амбасадорот на ЕУ, Дејвид Гир;

– По мноштво пријави до внатрешната контрола и доверба од само шест отсто кај граѓаните, МВР донесе план и воведе тест за интегритет при вработување во полицијата;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×