Македонски јазик

Во СФРЈугославија Македонците си имаа Македонски јазик. Во “независен” Севрџистан, немаме свој јазик.

ИЗВОР: Миленко Неделковски