24 Отворено – Дали правдата е достижна со новиот законски предлог?
„Нема правда – нема мир“ беше слоганот на Шарената револуција, и под кој маршираа, и осудени, и адвокати, и политичари, барајќи правда во земјата означена како заробена држава. Четири години подоцна, дали правдата е достижна или новиот законски предлог за кој веќе се одржа една јавна расправа, ќе може нешто да помести. Дали овој предлог закон може да постави нови граници во правниот систем кои ќе значат поддршка и равда за правосудството?

Гости беа адвокатот Звонко Давидовиќ, пратеникот Павле Трајанов и Александар Диневски една од жртвите на системот.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×