360 degrees season10, show 15 Општина Чаир легализирала нови високатници како да постоеле во 2011 г.

Broadcasted on November 09, 2023 (Thursday) on MRT1 at 20.15.

Во ова издание:

– Висококатници во Чаир се легализирани како дивоградби, а не смеело да се направи тоа; Законот дозволува легализација на градби финиширани до март 2011 г., а историските сателитски снимки на Гугл покажуваат празни парцели на локациите на градбите не само во тој момент (март 2011 г.) туку со години потоа;

– Сторија за згрижувачките семејства и згрижените деца – зошто во најголем број ги има во Шуто Оризари, Чаир и Гази Баба;

– Матичното во Ѓорче Петров пред распаѓање – во опасност и вработените и граѓаните;

– Народниот правобранител има законска надлежност да врши надзор над тајните служби, но: „Морам да признаам дека нашето искуство во оваа сфера е многу скромно, да не речам – не постои“ – вели Насер Зибери;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×