360 degrees season 9, show 05 (in-depth)

Broadcasted on September 26, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание објавуваме:

– Многу препраќања – малку насоки, грешки што не се сметаат за погрешни. Со што се се соочивме во подрачните одделенија на Управата за водење матични книги – институција која во 2020 г. издаде 20 илјади погрешни изводи;

– Што и кој се крие зад најавата за изградба на холивудски студија во Скопје – потенцијалните инвеститори велат дека не прават „мајмунлаци“;

– Пред новата грејна сезона со скапи енергенси, кои се општините со најмногу, а кои со најмалку енергетски ефикасни објекти и зошто;

– Доцент на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ (УКИМ) зема плата под просекот во земјава – Сојузот на синдикати на УКИМ иницира помирување пред штрајк;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×