360 degrees season 8, show 61 (in-depth)

Broadcasted on April 18, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

-Само едно вдишено влакно од азбест може да предизвика рак на белите дробови – предупредува професорот по хемија на ПМФ (УКИМ), Виктор Стeфов, пред расчистувањето на азбестните кровови од опожарените објекти на поранешна „Треска“;

Зошто градоначалникот Горан Герасимовски не го исполни ветувањето дека до март ќе ја урне државната дивоградба кај зградата на СОЗР во Центар;

-За нашите апсурди – и со закон за евидентирање и со матични броеви добиени од државата, за системот продолжуваат да бидат фантоми;

-По двегодишното затишје поради ковид-ограничувањата, на улиците во Гевгелија повторно се слуша грчки;

-За т.н. судска култура како пречка до независно судство;

-„Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×