24 Отворено – Ќе има ли промени во курсот на државата?
Промени во партиите на владејачката коалиција, затишје во опозицијата. Како најновите кадровски ротации во партиите ќе донесат нов квалитет во општествените политики? Ќе има ли промени во курсот на државата? Дали критиките на дел од граѓанското општество за начинот на практицирање на власта го натераа премиерот и лидер на СДСМ за поголеми резови, или станува збор за шминка која не може да го смени менталитетот во владеењето и креирањето политики?

На оваа тема дебатираа со Александар Кржаловски од МЦМК, професорот Самоил Малчески и аналитичарот Пеѓа Арсовски.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×