24 Отворено – Ќе има ли правда на штедачите на Еуростандард банка?
На ден пред одлуката на Уставниот суд за оценка на уставноста на дел од законот за банки, штедачите на Еуростандард банка и јавноста во очекување – дали ќе има непристрасно оценување на судиите. Се бара фондот за осигурување на депозити да нема предност при наплатата од стечајната маса, туку тоа да бидат штедачите и другите правни лица во банката, но и да се елиминира границата од 30 000 евра. Само така велат, ќе биде задоволена правдата. „Нема правда, нема мир“ последните месеци стана мото на една група штедачи на пропаднатата банка

Гости во 24 Отворено беа се Љупчо Кузмановски, Билјана Ивановска од ДКСК и Слаѓана Тасева Транспаренси Интернешнал-Македонија.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×