24 Отворено – Растот на јавниот долг како опасност или шанса?
План за Инвестиции, колку е остварлив? Концепт на инвестициите, стратегија за заздравување на економијата, економски раст на кои основи ке се базира? 5% дали е реално одржива бројка, во услови на постојани кризи, мала економија, политичка нестабилност? Раст на даноци и давачки, прогресивно одначување. Растот на јавниот долг како опасност или шанса? Ребаланс на буџет.

Гости беа Фатмир Бесими, министерот за финансии и д-р Трајко Славески уиверзитетски професор

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×