24 Отворено – Безредие во урбанистичките планови, доминираат решенија во полза на инвеститорите




Во цела Македонија, но и во главниот град, граѓаните чувствуваат дека се случува безредие во поглед на урбанистичките планови кои се цртаат и создаваат по нарачка. Доминираат решенија кои често пати се во полза на инвеститорите, но дали се и за граѓаните? Дали институциите, општините, градоначалниците работат во полза на јавниот интерес или отворено флертуваат со бизнис моќниците и партиските фронтмени? Како се гради и колку се поправливи штетите од ваквиот однос кон јавниот интерес?

На оваа тема со деканот на Градежниот факултет Горан Марковски, Иван Арсовски од Асоцијацијата на архитекти и Горан Герасимовски градоначалник на општина Центар.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×