Гордана Гоџо во Јади Бурек јуни 2021
за новиот концепт за образование и родово-сензитивната компонента.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК