360 degrees season 9, show 18 (in-depth)





Broadcasted on November 14, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

– Крушевчанка е осудена зашто при државно вработување еднаш се изјаснила за Влаинка, а потоа за Македонка (ја пријавил конкурент на конкурсот) – каде завршува правото, а каде почнуваат човековите права;

– Стоката пцовисуваше, на рацете ни излегуваа плуски, а подземната вода од Пеленица ја пиевме – сведоштво на жител на Љубош, село во непосредна близина на уште една потенцијална депонија на опасниот линдан од ОХИС;

– Владата го менува моделот на субвенционирање во земјоделството – нервоза и несогласување кај земјоделците;

– Низ подеми и падови, Антикорупциската комисија стигна до 20 години постоење;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×