24 Отворено – Што ќе следи по новото вето на Бугарија?
И покрај сите напори, не се постигна компромис за отварање на првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Албанија на денешниот совет на Европската Унија. Напорите ќе продолжат за време на словенечкото претседавање. Се случи она што се очекуваше, Бугарија остана на ветото.

Гости беа Малинка Ристевска од Институтот за европски политики, поранешниот амбасадор на Македонија Марјан Ѓорчев во Бугарија и аналитичарот Исмет Рамадани

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×