24 анализа – Македонско-бугарските односи повторно во слепа улица

Македонско-бугарските односи повторно во слепа улица. Софија се заканува да ја затвори рампата за европскиот пат на својот сосед. ЧиЈ е Гоце Делчев, македонец или бугарин, може ли да биде заеднички херој? Дали писмата на илинденците се потез со кој бугарија сака да ја матира македонија, што вели науката?
Дебата со Виктор Канзуров еден од декларираните бугари од Северна Македонија, аналитичарот Благојче Атанасовски кој упати отворено писмо до бугарската влада и новинарот Тодор Пендаров кој се спротиставува на договорот со Бугарија.

24 Анализа на 24 Телевизија

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×