VO CENTAR Vojnata vo 2001 godina pocna so 70 Kobri od Kosovo koi bea maskirani kako UCK
ВО ЦЕНТАР Војната во 2001 почна со 70 Кобри од Косово кои беа маскирани како УЧК

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов