VO CENTAR Novi dokazi za Smilkovsko ezero: Intervju so bratot na ribarot zrtva na Monstrum
ВО ЦЕНТАР Нови докази за Смилковско езеро: Интервју со братот на рибарот жртва на Монструм

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов