VO CENTAR Kako Tito Petkovski gi nosi na vlast Branko Crvenkovski i Nikola Gruevski!?
ВО ЦЕНТАР Како Тито Петковски ги носи на власт Бранко Црвенковски и Никола Груевски!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов