360 degrees season 9, show 65

Емисијата е емитувана на 12 мај 2023 г. на ТВ Алсат.

Во истражување на тема „ситна корупција“ што за потребите на „360 степени“ го спроведе „Тим институт“, едно од прашањата беше – замислете се во ситуација да ве запре сообраќајна полиција по направен прекршок, што прво би направиле? Кога одговорите ќе се разложат преку возраста на испитаниците, видливи се разлики меѓу најмладите и највозрасните. Мнозинство или 51,5 отсто од оние на возраст од 18 до 34 години рекле дека ќе ја замолат полициската патрола да им прости. Од оние над 55 години, таков одговор дале околу 40 отсто. Дека прифаќаат оти направиле прекршок и ќе ја платат казната одговориле 28 отсто од најмладата категорија испитаници. Од највозрасните – така рекле десет процентни поени повеќе или 38 отсто. Слична разлика, во обратна насока, се гледа и кај одговорот – итно барате пријател за да ѝ се јави и да побара од патролата да не ве казнува. Тоа би го направиле 18,1 отсто од најмладите наспроти 10,4 отсто од највозрасните во истражувањето. За причините за ваквите одговори разговараме со Јасна Бачовска Недиќ – професорка по социологија на правото на „Јустинијан Први“ при УКИМ, и Огнен Спасовски – професор на Институтот по психологија на Филозофскиот факултет при УКИМ.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×