360 degrees season 9, show 63

Broadcasted on May 05, 2023 (Friday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание на „360 степени“ зборуваме за изборниот модел и аргументите за и против евентуално негово менување во услови кога деновиве почна да функционира работната група што треба да ги договори идните промени во Изборниот законик. Од заговорниците за воведување една изборна единица, наместо сегашните шест, ја имаме Моника Зајкова, пратеничка во Собранието и лидерка на Либерално-демократската партија. Втор наш соговорник е Кристијан Фидановски, коавтор на анализа за тоа колку е пропорционален македонскиот изборен модел, работена под капата на Институтот за демократија и докторанд на „Оксфорд“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×