360 degrees season 9, show 40

Broadcasted on February 10, 2023 (Friday) on Alsat TV at 22.20.

Драматични резултати донесе последното истражување на јавното мислење насловено „Еврометар“. Едвај 49 отсто од испитаниците се согласуваат дека членството на Северна Македонија во ЕУ би било добра работа, што е пад од цели 20 процентни поени во споредба со ланската анкета. Во ова издание на „360 степени“ се обидуваме да влеземе малку подлабоко во наодите од анкетата – резултатите ги анализираме преку етничката припадност на испитаниците, но и преку нивната партиска определеност. Димитар Николовски, извршен директор на „Евротинк“, за чии потреби беше работено истражувањето, открива дел од вкрстените податоци што досега не се јавно споделени. Во дебатата учествува и новинарот Џелал Незири, кого го прашуваме и колку гласа ќе добијат кандидатите за нови министри во Владата при гласањето во парламентот.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×