360 degrees season 9, show 38

Broadcasted on February 03, 2023 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го прашуваме што велат последните информации – дали има групи и поединци што се подготвуваат да прават инциденти на одбележувањето 151 година од раѓањето на Гоце Делчев. По кој критериум се избрани лицата што се повикани на „превентивен разговор“ во полициска станица, кому ќе му биде овозможен влез во „Свети Спас“, дали ќе бидат дозволени собирања околу црквата, колку лица се очекува да дојдат од Бугарија и дали меѓу нив ќе биде Ангел Џамбаски – се, исто така, дел од темите. Спасовски го прашуваме и зошто заедно со премиерот и министерката за одбрана присуствуваше на Светосавската академија на која беседеше Драгослав Бокан за кого Македонија е вештачка творба што ќе се распадне?

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×