360 degrees season 8, show 75 (in-depth)

Broadcasted on June 13, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

– Два случаи во кои известувањето на „360 степени“ даде резултат – отстранети дивопоставените рампи и ограда кај зградата на владината СОЗР во центарот на Скопје; запрени контроверзните градежни дејствија среде шума на Водно;

– Кога државата ќе те направи кираџија во своја куќа – четири семејства од Скопје 15 години се по судови поради незаконски спроведена денационализација;

– Аплеацискиот суд ја потврдил регистрацијата на Исламската селафистичка заедница: ИВЗ ќе бара повторување на судскиот процес;

– По кризата за зејтин, Владата сака да го удвои производството на сончоглед – дали ќе успее;

– Невладиниот „Субверзивен фронт“ следи и пријавува случаи на вознемирување и дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет: Како реагираат институциите;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×