24 Отворено – Дали град Скопје ќе ја врати депонијата под своја капа?

Дали Дрисла е закана за еколошка катастрофа во Скопје? Од обвинувања за радиактивен и токсичен отпад до филтри на печките. Но, има ли трајно решение? Додека светот прави зелени оази врз депонии и смислува иновативни решенија, ние уште дебатираме. Дали сметот од цела Македонија, треба да заврши во главниот град? Дали град Скопје ќе ја врати депонијата под своја капа? Се чека одлука на судот. Дебатираат: градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, д-р Драган Ѓорѓев, од институтот за јавно здравје и екологистот Баже Јосифовски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×