24 Отворено – Во Македонија изостанува донацијата на органи по смртта

Во Македонија има живи донатори, татко подарува бубрег на син, мајка на ќерка, братучед на братучед, сопруга дава парче од себе за да го спаси мажот. Но, изостанува донацијата на органи по смртта. Малку се зборува, но денес во Европа и светот тое е речиси сосема нормална појава. Зошто да си го дадам срцето, бубрегот, слезината, белите дробови? Во чие тело ќе живеат? Ќе спасам ли живот по мојата смрт? Чие срце чука во мене? Прашања што задираат во здравјето и чувствата.

Во 24 Отворено – луѓе на кои им бил трансплантиран орган, со оние кои даваат, но и со пациенти кои уште чекаат – со доктори, министри, активисти.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×