24 Отворено – Јавна соба, слика и прилика на општество кое тоне во неморал

Јавна соба – слика и прилика на општество кое тоне во неморал. Малолетничка порнографија се шири на социјалните мрежи. Што ќе покаже истрагата на МВР и јавното обвинителство? Каде да се бара вината, пропуст во воспитувањето дома, во училиштата или институциите? како дозволивме улицата да ни ги земе децата?

Во 24 Отворено дебатираат: Драги Змијанац- „Меѓаши“, психологот Билјана Николовска, Калиа Димитрова од неформална организација „Медуза“ и аналитичарот Љубомир Ѓурчевски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×