24 Отворено – Уставните измени како уцена или како крај на бескрајните барања на официјална Софија.
Историскиот контекст во реалноста на домашната политика. Како Бугарија стана најголемиот кочничар на македонскиот пат кон ЕУ? Уставните измени како уцена или како крај на бескрајните барања на официјална Софија. Дали македонската политика може да изгради сеопфатен консензус во обидот да го минимизира влијанието на Бугарија во Брисел, Берлин и Париз? Дали Русија ги користи остатоците на своите служби на Балканот за да го проблметизира напредокот на Западниот Балкан кон Европската унија.

Со поддржувачите и острите опоненти на уставните измени, гости во 24 Отворено Љубчо Георгиевски и Сотир Костов.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×