24 Отворено – Спорот со името заврши, кога ќе почне животот во Македонија?

Уставните измени изгласани, законот за јазиците официјализиран. Македонија како фактор за стабилност на Балканот, но домашните задачи запоставени. Судство во канџите на политиката, битката со корупцијата никако да почне, администрацијата расте на грбот на граѓаните. Реформите на Прибе во втор план. Спорот со името заврши, кога ќе почне животот во Македонија?

Во 24 Отворено анализираат Имер Селмани, Марко Трошановски Петар Арсовски и Весна Мичиќ Боиновска.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×