24 Отворено – Со затвореници, директори, борци за човекови права, со затворските чувари.

Броејќи ги деновите до крајот на агонијата во македонските затвори… Телевизија 24 зад ѕидините на пеколот… Пренатрупаност, дрога, насилство, смрт…
Отворено со затвореници, директори, борци за човекови права, со затворските чувари…
Во 24 Отворено гости се Јовица Стојановиќ, директор на управа за санкции, Уранија Пировска, Хелсинишки комитет за човекови права, Антонио Стојчевски, претседател на синдикат на затворска полиција Лидија Лазова, осудена во Калдрма

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×