24 Отворено – Се крои нов закон за работни односи, но по чиј терк?

Ниски плати, високи трошоци, неплатен труд, дискриминација – во 21. век македонскиот работник на мака како да го помине денот. Во странство ценет и платен, во земјава дефицитарен.

Состојбата со работничките права и во пресрет на овој први мај непроменета! Синдикатите велат најлошо е во текстилството и кожарството. Се крои нов закон за работни односи, но по чиј терк? Новото законско решение чека да поминат изборите.

За проблемите кои го мачат работникот и за неговите права дебатираме со Дарко Димовски – Сојузот на синдикати, Кристина Ампева – од „Гласен текстилец“, Мирјана Алексевска – раководител во Министерството за труд и социјала, Миле Бошков – претседател на Бизнис конфедерацијата на Македонија.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×