24 Отворено – Референдумот е ни на небо, ни на земја

Чарлс Бојкот е озлогласен земјопоседник во Aнглија, кој не ни сонувал дека во есента 2018-та година, 150 години по неговата смрт ќе стане славен во една мала балканска земја. Позната е како Македонија, ФИРОМ во светот, Северна во најава. Државата е пред еден од најсериозните предизвици – со ниска излезност, а со силна поддршка ЗА – референдумот е ни на небо, ни на земја. Власта ќе организира брзи избори, опозицијата ги условува. Политичка криза – низ призма на Договорот меѓу Македонија и Грција и поделеноста на македонското општество со професорот Мерсел Биљали, професорката Донка Барџиева Трајковска, Ицо Најдовски Перин од „Бојкотирам“, Александар Спасов, универзитетски професор.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×