24 Отворено – Новите задолжувања како товар или единствен начин да се преживее сегашноста?
Новите задолжувања како товар за идните генерации или единствен начин да се преживее сегашноста? Со парите ке враќаме стари долгови, но се бараат и други начини за финансирање. Во време кога се пред видени, барем на хартија силни капитални инвестиции, прашуваме што досега направивме, а за што ќе се користат парите в година. Дали новите предвидени даноци ќе значат сериозни зафакања од стопанството?

Гости на оваа тема Филип Николоски заменик министер за финансии и Трајко Славески поранешен министер за финансии.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×