24 Отворено – Македонија и Грција го решија спорот со името, за ВМРО-ДПМНЕ ова е чин на капитулација

Република Северна Македонија е името предвидено за севкупна употреба. Договорот ќе биде презентиран со сите релевантни институции и следува ратификација. Грција ќе испрати пимо го генералниот секретар на ООН и до Европскиот совет со кој ќе се потврди дека повеќе нема пречки за добивање на препорака и почеток на преговорите со Македонија. За ВМРО-ДПМНЕ ова е чин на капитулација. Што ќе донесе промената на името. Гости се: Љупчо Зиков, Петар Арсовски, Љупчо Ристовски и Мерсел Биљали

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×