24 Отворено – Кои стратегии се предлагаат за задржување на здравствените работници во Македонија?
Каква е моменталната состојба на платите на здравствените работници во Македонија и како овие плати се споредуваат со меѓународните стандарди, од перспектива на синдикатите на здравствените работници? За какви мерки се залагаа синдикатите на здравствените работници за справување со недостигот на медицински работници и дали веруваат дека овие мерки се ефективни за привлекување и задржување на таленти во здравствениот сектор? Миграцијата на медицинските работници во Западна Европа за повисоки плати е значаен предизвик за македонскиот здравствен систем.

Гости се Предраг Серафимовски од Синдикатот на клиничкиот центар и Љубиша Каранфиловски од Самостојниот синдикат за здравство и фармација на ССМ.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×