24 Отворено – Како се реши проблемот со хакерските упади?
Хакерскиот упад во Фондот за здравство предупредува, дали информациските системи на институциите се небранета зона, кој ги штити личните податоци на граѓаните? Македонија е ранлива на сајбер напади, стратегии има, но акција нема. Задоцнетите реакции создаваат забуна и недоверба во системот. Хибридните војни како дел од новата доктрина за создавање хаос и конфликти и како да се заштитиме, во новото издание на 24 Отворено.

Со Дамјан Манчевски поранешен министер за информатичко општество, Александар Ацев од Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти во АЕК, Адриан Бесими универзитетски професор.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×