24 Отворено – Договорот со Грција, крие ли стапици од кои Македонија треба да стравува?

Дали Балканот повторно распламтува, гори меѓу Србија и Косово. Македонија избира партнерство со најмоќните или поглед во неизвесноста? Што можат да помогнат членството во НАТО и ЕУ? Каде се позиционираат младите? Прашања и одговори за Договорот со Грција, крие ли замки од кои Македонија треба да стравува? Стартува новата сезона на Отворено со Младен Чадиковски, од плоштадите во градовите што ги претставуваат шесте изборни единици во Македонија. Гледајте не од Штип, Струмица, Битола, Струга, Кавадарци, Скопје, граѓани, студенти, активисти, професори. Во Штип со професорите Страшко Стојановски и Ана Чупеска, новинарот Столе Наумов и Викторија Кукушев

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×