24 Отворено – Дали трката на платите со цените води кон поквалитетен живот?
Минималната плата порасна, потрошувачката кошничка уште повеке и дали оваа трка на платите со цените води кон поквалитетен живот? Македонија до сега не беше научена на оваа ситуација, а сега сите живееме во истото темпо – тешко се врзува крај со крај, кукаат работниците, кука бизнисот, а во владата се горди дека стасуваат до испорачаните ветувања. Но, дали тие се реални во услови на растечка инфлација и колку новите мерки ке придонесат таа да се заузда.

На овие теми во вечерашната емисија со Јована Тренчовска министерка за труд и социјална политика, Иван Пешевски од Синдикатот, Ангел Димитров од бизнис секторот.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×