24 анализа – Како до подобар здравствен систем со задоволни медицински сестри

Зошто медицинските сестри масовно заминуваат во странство? Како е вреднуван нивниот труд, во кои услови работат, со кои проблеми се соочуваат? Кој дозволува медицинска сестра да се стане со вечерно училиште или курс? Како до подобар здравствен систем со задоволни медицински сестри.
Во 24 анализа зборуваат: Гордана Бешлиовска претседател на ЗМСТА-ЗА НАС и координатор на Унија на 5 здруженија, Јулијана Маџовска патронажна медицинска сестра, Снежана Спирова медицинска сестра под концесија и Џевад Салија претседател на Здружение на медицински техничари, лаборанти и акушерки Албанци од Гостивар

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×