24 анализа – Има ли можност од злоупотреба на податоци од медицинските досијеа на пациентите?

Што се содржи електронскиот систем Мој термин? Кои се предностите, но и слабостите на овој систем на закажување? Зошто не се намали времето на чекање за магнетна резонанца или операции? Има ли можност од злоупотреба на доверливите податоци од медицинските досијеа на пациентите?
За првпат во јавноста ќе говорат Драган Шахпаски и Маријана Нешковска кои се дел од тимот што го создаде Мој термин, Жаклина Чагоровска советник во Управата за електронско здравство и др. Лилијана Чолакова Дервишова претседател на Здружението на приватни лекари.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×