Трилинг – Како се создава врската меѓу световното и духовното?

Како се содзава врската меѓу световното и духовното? Празнично издание на Трилинг.