Трилинг – Бугарија го заостри речникот научните аргументи заменето со политика