Топ Тема 15.09.2020

Во Топ тема на ,,жешко столче” Министерот за Правда Бојан Маричиќ. Како би го спровел прочистувањето на судиите? Дали воопшто ќе стаса нов Изборен Законик до локалните избори-има ли политички договор за Закон за попис? Кога ќе се донесе Законот за Заштита од дискриминација? Можни ли се брзи и ефикасни рефирми во правосудството како клучен фактор на патот кон ЕУ? Наспроти министерот се Билјана Ивановска, претседателка на ДКСК, судијата Џемаили Саити, Претседател на Здружението на судии, Натали Петровска Коалиција сите за правично судење.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×