Може ли македонскиот земјоделец и подобро и повеќе?

Земјоделците на улица или како дел од партискиот колорит на секојдневното живеење. Додека Македонија е во менгеме на проблемите надвиснати од недобивањето на датумот за ЕУ, на површина испливуваат предизвиците со кои се соочува една од најважните грани на општеството – земјоделието. Може ли македонскиот земјоделец и подобро и повеке, доколку го добие соодветниот третман од државата? Дали субвенциите ги постигнуваат резултатите, зошто каскаат реформите, ќе биде ли Македонија само суровинска база за богатите или ќе го искористи потенцијалот што го нуди земјата.

На оваа тема во Отворено министерот за земјоделство Трајан Димковски, Златко Стојчев, Ефтим Шаклев, Дритон Дикена.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×