Дали вештачкиот притисок за зголемување на платите ќе удри по бизнисот?

Џебот на пензионерите подлабок за 700 денари. Повисоки плати за буџетарите. Расте минималната плата. Каде гази економијата, во популизам и клиентелизам или кон развој и реформи? Која е вистината? Дали економијата нема капацитет или власта не може да донесе развојни решенија? Дали вештачкиот притисок за зголемување на платите ќе удри по бизнисот? Ќе се бара ли увоз на работна сила?

Во 24 отворено дебатираат поранешниот Гувернер Петар Гошев, екс Министерот за финансии Џевдет Хајредини и Претседателот на Стопанската комора Бранко Азески.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×