VO CENTAR SHOKANTNO: Rusite ja finansiraa OVK. Kominternata bese za Golema Albanija!?
ВО ЦЕНТАР ШОКАНТНО Интервју со Велимир Абрамовиќ: Русите ја финансираа ОВК. Коминтерената беше за Голема Албанија!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов