VO CENTAR Kolkava e voenata i finansiska sila na dlabokata drzava!?
ВО ЦЕНТАР Колкава е воената и финансиска сила на длабоката држава!?

За сите кои се љубители на таканаречените теории на конспирации или тајни оваа емисија ќе биде вистинска бонбона емисија. Ќе биде емитувано интервјуто, или првиот дел од интервјуто, со новата звезда на тие конспирации-Александар Ного.

Во последните 12 месеци нaјмногу барања имаше за интервју со Југослав Петрушиќ и со Александар Ного. Вечерва ќе можете да проследите повеќе од 90 минути интервју со мајсторот на конспирациите Александар Ного.

Ќе бидат отворени многу теми, ќе бидат дадени одговори на многу прашања. Со нешто ќе се согласите, со нешто нема да се согласите, но сигурно ќе уживата во интервјуто и емисијата.

Се гледаме!

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×