360 degrees season 9, show 23

Broadcasted on December 02, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание дебатираме на тема – толеранција или нетолеранција кон различните од нас. Утре е 3 декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост. Се одбележува со цел да се крене јавната свест за потребната од инклузија на овие лица во опшстествата и придобивките од тоа за сите. Но, во нашето општество, работите на тој план се движат многу бавно, ако воопшто се движат. Едно неодамнешно истражување покажа дека мнозинството наши граѓани – 52 отсто, не би сакале за сосед да имаат лице со попреченост – физичка или ментална. Само една третина се изјасниле позитивно. Овој сооднос е уште полош за други групи или заедници. На пример, 71 отсто не сакаат за сосед имигрант или странски работник, 77 отсто не сакаат ХИВ-позитивно лице, 52 проценти не сакаат за сосед Ром, а 81 отсто – припадник на ЛГБТИ-заедницата. Што друго открива истражувањето кога малку подлабоко ќе се нурне во податоците и уште повеќе – што се причините за ваквите ставови на граѓаните, дебатираме со авторката на истражувањето, Наташа Димова од невладината МЦМС, Виолета Петроска-Бешка, професорка на Институтот по психологија на УКИМ и Славчо Димитров, истражувач од Коалицијата Маргини. Кон крај на емисијата е новата „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×