Трилинг – Зошто се надвисна апатија во политиката?