Зошто Србија НЕ ОТВОРИ НИТУ ЕДНО ПОГЛАВЈЕ ВО 2020 година? Брисел и Белград имаат различни објаснувањаИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Оваа година, Србија сè уште нема отворено ниту едно поглавје во преговорите за членство во Европската унија, а од Белград и Брисел пристигнуваат разни објаснувања за забавувањето на преговорите. Што е причината? Дали е тоа „затоа што нема работа и резултати“ како што велат од ЕУ или „поради проблемите во Унијата“ како што оценуваат во Србија?

За да може една земја да стане членка на ЕУ, потребно е да се усогласи нејзиното законодавство, односно да се исполнат критериумите од вкупно 35 поглавја. Досега Србија отвори 18, а претходните две поглавја беа затворени. Тоа се оние под реден број 25 и 26, кои се однесуваат на наука и истражување и образование и култура и кои беа затворени на истиот ден кога беа отворени. Ова значеше дека Европската комисија сметаше дека нема потреба од какви било измени во домашното законодавство. Минатата година беа отворени две поглавја, проследено со ќор-сокак и покрај уверувањата на домашните претставници дека се работи на реформи, но и порака од Брисел да се работи на политиката на проширување.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×